AmnioZ جایگزین مناسب برای Amniomax II

شرکت کیازیست موفق به تولید محیط کشت AmnioZ به منظور انجام کشت سلول های مایع امنیوتیک برای سایتوژنتیک شد.
این محیط کشت با کارایی برابر با Amniomax II شرکت گیبکو به بازار ارائه شده است.
http://kiazist.com/fa/grouping/subgroup/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-AmnioZ-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9

پرسش و پاسخ
شما برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید

تماس با ما

تماس با ما