کیت های فعالیت آنزیمی

نام محصول شماره کاتالوگ مقدار تعداد نظرات و بازدیدها خرید
کیت فعالیت کاسپاز 3/7
کیت فعالیت کاسپاز 3/7

اندازه گیری فعالیت آنزیم Caspase 3/7 به روش کالریمتری در طول موج 405 نانومتر

KCAS96

96T

3069/0 خریدو توضیحات محصول
کیت فعالیت لیزیل اکسیداز Lysyl Oxidase
کیت فعالیت لیزیل اکسیداز Lysyl Oxidase

این کیت به روش کالریمتری و فلوریمتری همزمان عمل می کند کاربرد: مطالعات متاستاز سرطان- بررسی ماتریکس خارج سلولی

KLOX96

96T

1741/0 خریدو توضیحات محصول
کیت اندازه گیری فعالیت آنزیم گلوتامات دهیدروژناز (GDH)
کیت اندازه گیری فعالیت آنزیم گلوتامات دهیدروژناز (GDH)

این کیت فعالیت آنزیم گلوتامات دهیدروژناز را به روش کینتیک و همزمان کالریمتری و فلوریمتری می سنجد

KGDH96

96T

1480/0 خریدو توضیحات محصول
کیت اندازه گیری فعالیت آنزیم میلو پراکسیداز (MPO)
کیت اندازه گیری فعالیت آنزیم میلو پراکسیداز (MPO)

این کیت فعالیت آنزیم Myeloperoxidase را به روش کالریمتری و در طول موج 405 نانومتر اندازه گیری می کند

KMPO96

96 تست

1874/0 خریدو توضیحات محصول
کیت اندازه گیری فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز (GSR)
کیت اندازه گیری فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز (GSR)

این کیت به روش End-Point میزان فعالیت آنزیم Glutathione Reductase را به روش کالریمتری اندازه گیری می کند

KGSR96

96 تست

2011/0 خریدو توضیحات محصول
کیت اندازه گیری فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPx)
کیت اندازه گیری فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPx)

این کیت به روش کینتیک و با حساسیت بالا در همه نمونه های بیولوژیک فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) را اندازه می گیرد

KGPX96

96 تست

3028/0 خریدو توضیحات محصول
کیت اندازه گیری فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD) به روش کالریمتری و فلوریمتری
کیت اندازه گیری فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD) به روش کالریمتری و فلوریمتری

این کیت فعالیت آنزیم superoxide dismutase را با روش حساس کالریمتری و فلوریمتری به صورت همزمان می سنجد

KSOD96

96 تست

3308/0 خریدو توضیحات محصول
کیت اندازه گیری فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT) به روش فوق حساس
کیت اندازه گیری فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT) به روش فوق حساس

این روش کالریمتری فوق حساس بر اساس Purpald و با کمترین تداخل و حساس ترین روش می باشد

KCAT96

96 تست

2704/0 خریدو توضیحات محصول