کیت های ظهور Western Blot و IHC

نام محصول شماره کاتالوگ مقدار تعداد نظرات و بازدیدها خرید
کیت سوبسترای DAB
کیت سوبسترای DAB

برای لام های IHC برای ظهور وسترن بلات به روش کالریمتری

KDAB50

50mL

1542/0 خریدو توضیحات محصول
کیت سوبسترای DAB با حساسیت بالا
کیت سوبسترای DAB با حساسیت بالا

برای لام های IHC برای ظهور وسترن بلات به روش کالریمتری

KDABH50

50mL

1616/0 خریدو توضیحات محصول