کیت های سلولی

نام محصول شماره کاتالوگ مقدار تعداد نظرات و بازدیدها خرید
کیت سمیت سلولی (Cytotoxicity)
کیت سمیت سلولی (Cytotoxicity)

ارزیابی اثر مواد مداخله بر سمیت سلول بر اساس نشت آنزیم لاکتات دهیدروژناز به هر دو روش کالریمتری و فلوریمتری

KLDH96

96T

2188/0 خریدو توضیحات محصول
کیت اندازه گیری ROS در سلول
کیت اندازه گیری ROS در سلول

اندازه گیری میزان گونه های آزاد اکسیژن ( ROS ) به روش فلوریمتری با DCFDA

KROS96

96 تست

1816/0 خریدو توضیحات محصول
کیت پرولیفراسیون و سمیت MTT
کیت پرولیفراسیون و سمیت MTT

تست تترازولیوم برای ارزیابی پرولیفراسیون و سمیت سلولی

KMTT500

500 تست

1000 تست

2586/0 خریدو توضیحات محصول