کیت های آنتی اکسیدانی

نام محصول شماره کاتالوگ مقدار تعداد نظرات و بازدیدها خرید
کیت اندازه گیری ROS در سلول
کیت اندازه گیری ROS در سلول

اندازه گیری میزان گونه های آزاد اکسیژن ( ROS ) به روش فلوریمتری با DCFDA

KROS96

96 تست

3338/0 خریدو توضیحات محصول
کیت پراکسیداسیون لیپیدی (MDA) به روش کالریمتری و فلوریمتری
کیت پراکسیداسیون لیپیدی (MDA) به روش کالریمتری و فلوریمتری

جهت اندازه گیری پراکسیداسیون لیپیدی به روش کالریمتری و فلوریمتری

KMDA96

96 تست

4210/0 خریدو توضیحات محصول
کیت اندازه گیری گروه های تیول آزاد
کیت اندازه گیری گروه های تیول آزاد

برای اندازه گیری محتوای تیول آزاد (مانند GSH)

KTHI96

96 تست

2729/0 خریدو توضیحات محصول
کیت اندازه گیری محتوای کربونیله
کیت اندازه گیری محتوای کربونیله

کیت اندازه گیری محتوای پروتئین کربونیله با استاندارد مثبت

KCAR96

96 تست

1901/0 خریدو توضیحات محصول
کیت ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC)
کیت ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC)

برای اندازه گیری ظرفیت تام آنتی اکسیدانی به روش CUPRAC

KTAC96

96 تست

3631/0 خریدو توضیحات محصول
کیت وضعیت تام اکسیدانی (TOS)
کیت وضعیت تام اکسیدانی (TOS)

برای اندازه گیری مقدار کلی اکسیدان ها در نمونه به روش FOX1 New

KTOS96

96 تست

3247/0 خریدو توضیحات محصول