محیط های کشت سلولی

نام محصول شماره کاتالوگ مقدار تعداد نظرات و بازدیدها خرید
DMEM Low Glucose
DMEM Low Glucose

محیط کشت پایه سلولی

KDML500

500mL با HEPES

500mL بدون HEPES

500mL بدون فنول رد

1425/0 خریدو توضیحات محصول
DMEM-F12
DMEM-F12

محیط کشت پایه سلولی تهیه شده از پودر Gibco

KDMF500

500mL با HEPES

500mL بدون HEPES

500mL بدون فنول رد

1194/0 خریدو توضیحات محصول
DMEM High Glucose
DMEM High Glucose

محیط کشت پایه سلولی

KDMH500

500mL با HEPES

500mL بدون HEPES

500mL بدون فنول رد

1251/0 خریدو توضیحات محصول
RPMI-1640
RPMI-1640

محیط کشت پایه سلولی تهیه شده از پودر Gibco

KRPM500

500mL با HEPES

500mL بدون HEPES

500mL بدون فنول رد

1193/0 خریدو توضیحات محصول
Alpha-MEM
Alpha-MEM

محیط کشت پایه سلولی تهیه شده از پودر Gibco

KAME500

500mL با HEPES

500mL بدون HEPES

1029/0 خریدو توضیحات محصول
Ham's F10
Ham's F10

محیط پایه سلولی از پودر Sigma

KHAM100

500mL با HEPES

500mL بدون HEPES

964/0 خریدو توضیحات محصول
Medium 199
Medium 199

محیط پایه کشت سلولی از پودر Sigma

KM199

500mL با HEPES

897/0 خریدو توضیحات محصول