بافرهای کشت سلولی

نام محصول شماره کاتالوگ مقدار تعداد نظرات و بازدیدها خرید
بافر 10X PBS
بافر 10X PBS

بافر فسفات سالین استریل شده و اولترافیلتر شده بدون ذرات

KPBS10X

500mL

1645/0 خریدو توضیحات محصول
بافر (1) HBSS
بافر (1) HBSS

بافر Hanks’ Balanced Salt solution با بی کربنات، با کلسیم، با منیزیوم و فنول رد

KHBS1

500mL

1545/0 خریدو توضیحات محصول
بافر (2) HBSS
بافر (2) HBSS

بافر Hanks’ Balanced Salt solution با بی کربنات، با کلسیم، با منیزیوم، بدون فنول رد

KHBS2

500mL

1422/0 خریدو توضیحات محصول
بافر (3) HBSS
بافر (3) HBSS

بافر Hanks’ Balanced Salt solution با بی کربنات، بدون کلسیم، بدون منیزیوم، با فنول رد

KHBS3

500mL

1400/0 خریدو توضیحات محصول
بافر (4) HBSS
بافر (4) HBSS

بافر Hanks’ Balanced Salt solution با بی کربنات، بدون کلسیم، بدون منیزیوم، بدون فنول رد

KHBS4

500mL

1359/0 خریدو توضیحات محصول
بافر (1) DPBS
بافر (1) DPBS

بافر Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline با فنول رد، بدون کلسیم کلراید، بدون منیزیوم کلراید

KDPBS1

500mL

1383/0 خریدو توضیحات محصول
بافر (2) DPBS
بافر (2) DPBS

بافر Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline بدون فنول رد، بدون کلسیم کلراید، بدون منیزیوم کلراید

KDPBS2

500mL

1402/0 خریدو توضیحات محصول
بافر (3) DPBS
بافر (3) DPBS

بافر Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline با فنول رد، با کلسیم کلراید، با منیزیوم کلراید

KDPBS3

500mL

1324/0 خریدو توضیحات محصول
بافر (4) DPBS
بافر (4) DPBS

بافر Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline بدون فنول رد، با کلسیم کلراید، با منیزیوم کلراید

KDPBS4

500mL

1384/0 خریدو توضیحات محصول
بافر (1) EBSS
بافر (1) EBSS

بافر Earle’s Balanced Salt Solution با فنول رد، با کلسیم، با منیزیوم

KEBSS1

500mL

1367/0 خریدو توضیحات محصول
بافر (2) EBSS
بافر (2) EBSS

بافر Earle’s Balanced Salt Solution بدون فنول رد، با کلسیم، با منیزیوم

KEBSS2

500mL

1353/0 خریدو توضیحات محصول
بافر (3) EBSS
بافر (3) EBSS

بافر Earle’s Balanced Salt Solution با فنول رد، بدون کلسیم، بدون منیزیوم

KEBSS3

500mL

1343/0 خریدو توضیحات محصول
بافر (4) EBSS
بافر (4) EBSS

بافر Earle’s Balanced Salt Solution بدون فنول رد، بدون کلسیم، بدون منیزیوم

KEBSS4

500mL

1331/0 خریدو توضیحات محصول
محلول HEPES 1M
محلول HEPES 1M

محلول 1 مولار HEPES که به صورت استریل شده می باشد

KHEPS50

50mL

100mL

1489/0 خریدو توضیحات محصول
PBS 1X
PBS 1X

بافر فسفات سالین استریل شده و اولترافیلتر شده بدون ذرات

KPBS500

500mL

915/0 خریدو توضیحات محصول