استخراج RNA و DNA

نام محصول شماره کاتالوگ مقدار تعداد نظرات و بازدیدها خرید
Kiazol RNA
Kiazol RNA

محلول استخراج RNA با نشان گر فنول آبی

KZOL50

20mL

50mL

100mL

2042/0 خریدو توضیحات محصول
Kiazol DNA
Kiazol DNA

محلول استخراج DNA از همه نمونه های بیولوژیکی به روش فنول-کلروفورم

KZOL100

20mL

50mL

100mL

1091/0 خریدو توضیحات محصول